“Szkoły na sto dwa”

Projekt „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 842 471,01 zł., w tym wartość dofinansowania to 1 632 252,71 zł i wkład własny niepieniężny Gminy Lublin – 210 218,30 zł.

Projekt realizowany jest w 8 szkołach ponadgimnazjalnych, tj.:

– Technikum Transportowo – Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo –  Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie;
– XII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Przemysłu Spożywczego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10/Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen.   F. Kleeberga w Lublinie;
– XXVII Liceum Ogólnokształcącym (XXVII LO) w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie;
– Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
– XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie;
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna/Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem w stopniu lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10i, którym jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
– organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, umożliwiających uczniom podniesienie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych), właściwych postaw takich jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, dla łącznie 873 uczniów/uczennic;
– podniesienie kompetencji i kwalifikacji 122 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów oraz w zakresie korzystania z technologii i sprzętu, poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych;
– organizację i udzielanie doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla łącznie 198 uczniów/uczennic;
– tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT. Planowana kwota przeznaczona na doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć wynosi ok. 780 000,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.